Ποιος Πληρώνει το ΤΑΠ;  Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και καταβάλλεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 


Ποιος Πληρώνει το ΤΑΠ;


Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και καταβάλλεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ προβαίνει στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγεί ώσπου να εξοφληθεί το τέλος που οφείλεται. Αν δεν ζητηθεί η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΗ, αφού διαγράψει τον υπόχρεο συνδρομητή, γνωστοποιεί τη διαγραφή στον δικαιούχο δήμο ή κοινότητα ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή του ακινήτου, το τέλος καταβάλλεται από αυτόν μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα.

Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή της ΔΕΗ η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους γίνεται με βεβαιωτικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

Οι ανωτέρω κατάλογοι συντάσσονται με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαμβάνουν και τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι και οι κοινότητες ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν.