Καταγγελία Μίσθωσης Κατοικίας και Υποχρεωτική Διάρκεια


Καταγγελία Μίσθωσης Κατοικίας και Υποχρεωτική Διάρκεια


Επανερχόμαστε σε ένα θέμα που είχαμε ασχοληθεί και παλαιότερα διότι εξακολουθεί να ταλανίζει τους ενοικιαστές και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Μία μεγάλη παρεξήγηση υπάρχει μεταξύ των ενοικιαστών. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι μπορεί να φύγει από την κατοικία που έχει μισθώσει ακόμη και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης. Αποτέλεσμα της παρεξήγησης αυτής είναι ότι πολλοί ενοικιαστές έχουν βρεθεί προ εκπλήξεως όταν έφυγαν από το μίσθιο που έμεναν και μετά από λίγους μήνες τους κοινοποιήθηκε αγωγή με την οποία τους ζητήθηκε να πληρώσουν τα μισθώματα μέχρι την λήξη της μίσθωσης έστω και αν δεν έμεναν στο μίσθιο ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η έκπληξή τους όταν βγήκε η απόφαση και πράγματι υποχρεώθηκαν να πληρώσουν ενοίκια.

Για να αρθεί κάθε παρεξήγηση με το θέμα αυτό επισημαίνουμε τα πιο κάτω:

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να αποχωρήσει από το μίσθιο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου αν δεν συμφωνεί ο εκμισθωτής. Αν υπάρξει σχετική συμφωνία θα πρέπει απαραιτήτως να είναι έγγραφη.

Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης δεν μπορεί επίσης να φύγει αν δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3ετία από την υπογραφή του πρώτου μισθωτηρίου αφού ο νόμος προβλέπει ότι η μίσθωση ισχύει υποχρεωτικά για 3 χρόνια πράγμα που δεσμεύει και τον μισθωτή.

Αν αποχωρήσει πριν από την λήξη της μίσθωσης ή την πάροδο τριετίας ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει τα μισθώματα μέχρι την λήξη του συμβατικού χρόνου ή την πάροδο της τριετίας και στην καλλίτερη περίπτωση μέχρι την εκ νέου εκμίσθωση του μισθίου.

Καταγγελία της μίσθωσης πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και την πάροδο 3ετίας επιτρέπεται μόνον για ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η καταγγελία να γίνεται εγγράφως.

Επειδή λοιπόν το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο πολλοί πιστεύουν όσοι μισθωτές προτίθενται να αποχωρήσουν από το μίσθιο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και την πάροδο τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης θα πρέπει πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια να ελέγξουν όλες τις παραμέτρους για την ενέργεια τους αυτή και να μας συμβουλευθούν άμεσα απευθυνόμενοι στον Σύλλογό μας.