Κοινόχρηστα, ο μεγάλος Γρίφος


ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΡΙΦΟΣ

 

Ένα ερώτημα που θέτουν συνεχώς τα μέλη μας είναι και το ποια κοινόχρηστα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και ποια τον ενοικιαστή. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι πολύ δύσκολη διότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να διαχωρίζει σαφώς τις δύο αυτές κατηγορίες και έτσι δημιουργούνται συνεχώς αμφιβολίες και αμφισβητήσεις ακόμη και διαπληκτισμοί.

  Έχει όμως ερμηνευθεί ότι σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης  τον ενοικιαστή βαρύνουν τα κοινόχρηστα που αφορούν την λειτουργία του κτηρίου και την τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ τον ιδιοκτήτη βαρύνουν οι πάσης φύσεως έκτακτες επισκευές και κυρίως αυτές που έχουν μεγάλο κόστος διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ ο ενοικιαστής να επιβαρύνεται με δαπάνες σοβαρών επισκευών με υψηλό κόστος και μάλιστα όταν οφείλονται σε παλαιότητα του κτηρίου και φθορά εκ του χρόνου επισκευές των οποίων η απόσβεση θα γίνει σε βάθος χρόνου όταν ο ενοικιαστής δεν θα βρίσκεται πιθανός  πλέον στο κτήριο και οι οποίες βεβαίως παραμένουν σε όφελος του κτηρίου και του μισθίου.

   Όμως είναι πρακτική πολλών ιδιοκτητών αλλά και διαχειριστών πολυκατοικιών ακριβώς λόγω ελλείψεως ακριβούς νομοθετικού πλαισίου να επιβαρύνουν τους ενοικιαστές και με κοινόχρηστα που κανονικά βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Σε καμία περίπτωση όμως  οι ενοικιαστές δεν θα πρέπει να πληρώνουν κοινόχρηστα χωρίς να τα ελέγξουν. Αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία για το ποια κοινόχρηστα οφείλουν να πληρώσουν και ποια όχι θα πρέπει  να απευθύνονται άμεσα στον Σύλλογο Προστασίας Ενοικιαστών πριν πληρώσουν ποσά τα οποία δεν οφείλουν.