Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία μειώνονται τα μισθώματα λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του Κορωνοιού.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α68/20.3.2020 η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία μειώνονται τα μισθώματα λόγω της Πανδημίας του Κορονωιού, το άρθρο 2 της οποίας προβλέπει τα εξής: 

"Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας"

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.

Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19." 

Με νέα τροπολογία η μείωση των ενοικίων επεκτάθηκε και στις πληττόμενες επιχειρήσεις ως εξής....

Η παράγραφος 3 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου (Α΄ 68), η οποία προστέθηκε µε το ενδέκατο άρθρο της από 30 Μαρτίου 2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75) αναριθµείται σε παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τον µήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα λοιπά οριζόµενα στην παράγραφο 1.

Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση µισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι µισθώµατος η χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο µαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση, στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουµένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.