Η Αγορανομική διάταξη για τις Δαπάνες Κοινοχρήστων


Η Αγορανομική Διάταξη για τις Δαπάνες Κοινοχρήστων


ΑΡΘΡΟ 1

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νομίμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σ’ αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.


ΑΡΘΡΟ 2

Κυρώσεις

Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.


ΑΡΘΡΟ 3

Ισχύς της παρούσας

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη τη χώρα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.