Μέλος του Διεθνούς Ένωσης Ενοικιαστών
Η Έξωση για Ιδιοκατοίκηση


Η ιδιοκατοίκηση συνιστά έναν από τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους ο ιδιοκτήτης ζητά την αποχώρηση του ενοικιαστή από το ακίνητο, που χρησιμοποιεί ως κατοικία του. Πολλές φορές τα μέλη μας ρωτούν τι να πράξουν, επειδή οι ιδιοκτήτες τους ζήτησαν να φύγουν από το σπίτι, επειδή, λόγου χάρη, έπρεπε να μείνουν τα παιδιά τους τα οποία παντρεύτηκαν, ή γύρισαν πίσω, αφού ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Δεν διστάζουν μάλιστα να τους απειλούν ακόμη και με έξωση, αν δεν φύγουν από το σπίτι οικειοθελώς, δίνοντας τους ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να τους παραδώσουν το μίσθιο.

Αυτό που δεν γνωρίζουν τις περισσότερες φορές οι ιδιοκτήτες είναι ότι η ιδιοκατοίκηση δεν συνιστά πάντα νόμιμη αιτία αποβολής του μισθωτή από την κατοικία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή ως κατοικία του ιδιοκτήτη ή του συζύγου ή των τέκνων του.

Εξακολουθεί όμως η ιδιόχρηση να συνιστά νόμιμο λόγο αποβολής του μισθωτή από την κατοικία όταν αυτή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τον εκμισθωτή ή τον κύριο του σπιτιού ή το σύζυγο του ή τέκνα τους για επαγγελματική στέγη. Η καταγγελία της μίσθωσης για ιδιόχρηση, επιτρέπεται πλέον μόνο στις εμπορικές μισθώσεις, με τους όρους που θέτει το π.δ. 34/1995, καθώς και στις μισθώσεις κατοικιών, με τους όρους που θέτει ο Ν. 2235/1994 και ειδικότερα υπό δύο μόνο προϋποθέσεις: α) η κατοικία να πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη του εκμισθωτή ή του κυρίου του μισθίου, ή του συζύγου, ή του τέκνου τους και β) να μην έχουν αυτοί ιδιόκτητο χώρο στην ίδια πόλη ή σε προάστιο της, που να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση τα μέλη μας να επικοινωνούν άμεσα με τους νομικούς του Συλλόγου μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση στο χειρισμό υποθέσεων μισθώσεων κατοικίας και επαγγελματικών μισθώσεων.