Μέλος του Διεθνούς Ένωσης Ενοικιαστών 
 
 
 
 
Άρθρα του Αστικού Κώδικα Σχετικά με τις Μισθώσεις


 

 

 

 

 Αρθρο:574

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα.


Αρθρο: 575

 

 

 

 

.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.


Αρθρο: 576

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ελλείψεις ή πραγματικά ελαττώματα του μισθίου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Κείμενο Αρθρου

Αν κατά το χρόνο της παράδοσής του στο μισθωτή το μίσθιο έχει ελάττωμα που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση (πραγματικό ελάττωμα) ή αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εμφανίστηκε τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής έχει δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος. Το ίδιο ισχύει και αν λείπει από το μίσθιο μια συμφωνημένη ιδιότητα ή αν έλειψε μια τέτοια ιδιότητα όσο διαρκεί η μίσθωση.


Αρθρο: 577

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ

Κείμενο Αρθρου

Αν κατά τη συνομολόγηση της μίσθωσης λείπει η συμφωνημένη ιδιότητα του μισθίου, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, αντί για τη μείωση ή τη μη καταβολή του μισθώματος, να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και αν ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το πραγματικό ελάττωμα του μισθίου που υπήρχε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης.


Αρθρο: 578

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα του προηγούμενου άρθρου και αν από υπαιτιότητα του εκμισθωτή έλλειψε η συμφωνημένη ιδιότητα ή εμφανίστηκε το ελάττωμα του μισθίου μετά τη συνομολόγηση της σύμβασης.

Ο μισθωτής έχει το ίδιο δικαίωμα και αν ο εκμισθωτής έγινε υπερήμερος ως προς την άρση του πραγματικού ελαττώματος ή της έλλειψης της ιδιότητας. Σ' αυτή την περίπτωση όμως ο μισθωτής έχει δικαίωμα να επιχειρήσει ο ίδιος την άρση και να απαιτήσει τη δαπάνη.


Αρθρο: 579

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΝΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ

Κείμενο Αρθρου

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, που γνώριζε ο μισθωτής κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης.

Το ίδιο ισχύει και για συμφωνημένες ιδιότητες, που την έλλειψή τους γνώριζε ο μισθωτής κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης.


Αρθρο: 580

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΓΝΟΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ

Κείμενο Αρθρου

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, που ο μισθωτής αγνοούσε από βαριά αμέλεια κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, εκτός αν ο εκμισθωτής υποσχέθηκε ότι δεν υπάρχει ελάττωμα ή αν το αποσιώπησε με δόλο.


Αρθρο: 581

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κείμενο Αρθρου

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για το πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, αν ο μισθωτής παρέλαβε ανεπιφύλακτα το μίσθιο γνωρίζοντας το ελάττωμα ή την έλλειψη.


Αρθρο: 582

Ημ/νία: 21.08.2002

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Κείμενο Αρθρου

(Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 21.08.2002 με την παρ. 3 άρθρου 2 Ν. 3043/2002, ΦΕΚ Α' 192).


Αρθρο: 583

Ημ/νία: 21.08.2002

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Νομικά ελαττώματα του μισθίου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Σχόλια
Το εντός " " πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3043/2002 (ΦΕΚ Α' 192).Βλέπε και παρ. 1 άρθρου 3 ΠΔ 301/2002 (ΦΕΚ Α 267) για την δυνατότητα ασκήσεως της συλλογικής αγωγής κάθε νομιμοποιούμενο φορέα από άλλο Κράτος-Μέλος όταν θίγονται τα συμφέροντα που προστατεύει για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την ευθύνη του πολίτη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου και διαπράττονται στην Ελληνική Επικράτεια.

Κείμενο Αρθρου

"Αν εξαιτίας κάποιου δικαιώματος τρίτου αφαιρέθηκε από τον μισθωτή ολικά ή

μερικά η συμφωνημένη χρήση του μισθίου (νομικό ελάττωμα), εφαρμόζονται αναλόγως

οι διατάξεις των άρθρων 576 έως 579". Αλλά ο μισθωτής δεν μπορεί να

επιχειρήσει ο ίδιος την άρση του νομικού ελαττώματος με δαπάνες του εκμισθωτή.


Αρθρο: 584

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ)

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα πραγματικά και τα νομικά ελαττώματα ή για την έλλειψη ιδιοτήτων, έχει δικαίωμα κατά τα λοιπά, αν δεν του παραδόθηκε ή του παρεμποδίστηκε η χρήση του μισθίου, να απαιτήσει, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, την εκτέλεση της σύμβασης ή αποζημίωση.


Αρθρο: 585

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Σε κάθε περίπτωση που δεν παραχωρήθηκε εγκαίρως στο μισθωτή, ολικά ή μερικά, ανεμπόδιστη η συμφωνημένη χρήση ή που του αφαιρέθηκε αργότερα η χρήση που του παραχωρήθηκε, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να τάξει στον εκμισθωτή εύλογη προθεσμία για να αποκαταστήσει τη χρήση και, αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, να καταγγείλει τη μίσθωση. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει και χωρίς προθεσμία, αν εξαιτίας του λόγου που δικαιολογεί την καταγγελία, δεν έχει συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης.


Αρθρο: 586

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ-ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή για έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας σε όσες περιπτώσεις δεν ευθύνεται γι' αυτά ο εκμισθωτής.


Αρθρο: 587

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια της καταγγελίας.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κείμενο Αρθρου

Με την καταγγελία αίρεται για το μέλλον η μισθωτική σχέση και επιστρέφεται το μίσθωμα που τυχόν προκαταβλήθηκε για το χρόνο μετά την καταγγελία. Εκείνος που έχει δικαίωμα να καταγγείλει δεν έχει υποχρέωση σε αποζημίωση εξαιτίας της καταγγελίας.


Αρθρο: 588

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ-ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κίνδυνος της υγείας του μισθωτή.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Κείμενο Αρθρου

Στη μίσθωση κατοικίας, αν η χρήση τού μισθίου συνεπάγεται σπουδαίο κίνδυνο για την υγεία του μισθωτή ή των οικείων του που συγκατοικούν, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση χωρίς να τάξει προθεσμία, και αν ακόμη κατά τη σύναψη της μίσθωσης ή την παράδοση του μισθίου γνώριζε τις επικίνδυνες συνθήκες ή παραιτήθηκε από τα σχετικά δικαιώματά του.


Αρθρο: 589

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΩΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωση του μισθωτή για ειδοποίηση.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΩΤΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΑΝΕΝΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον εκμισθωτή, αν παρέλειψε να του γνωστοποιήσει εγκαίρως ελαττώματα του μισθίου που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή δικαιώματα που τρίτος αντιποιείται πάνω σ' αυτό.


Αρθρο: 590

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΑΡΗ-ΦΟΡΟΙ-ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Βάρη και φόροι του μισθίου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Ο εκμισθωτής φέρει τα βάρη του μισθίου και τους φόρους που το βαρύνουν.


Αρθρο: 591

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

 

Τίτλος Αρθρου
Δαπάνες.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Ο εκμισθωτής αποδίδει στο μισθωτή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο μίσθιο.

Οι επωφελείς δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση αλλοτρίων. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τα κατασκευάσματα που πρόσθεσε ο ίδιος στο μίσθιο.


Αρθρο: 592

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Φθορές ή μεταβολές.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΦΘΟΡΕΣ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.


Αρθρο: 593

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαίωμα υπομίσθωσης.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ = ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα, εφόσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου και ιδίως να το υπεκμισθώσει, ευθυνόμενος απέναντι στον εκμισθωτή για το πταίσμα του τρίτου. Μόνη η συναίνεση του εκμισθωτή στην υπεκμίσθωση ή στην παραχώρηση της χρήσης δεν απαλλάσσει το μισθωτή από την ευθύνη αυτή.


Αρθρο: 594

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Κακή χρήση του μισθίου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη μίσθωση και

συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση, αν ο μισθωτής, παρά τις διαμαρτυρίες

του εκμισθωτή, δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια και όπως

συμφωνήθηκε ή δεν τηρεί τη συμπεριφορά που πρέπει απέναντι στους άλλους

ενοίκους.


Αρθρο: 595

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πληρωμή του μισθώματος.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Κείμενο Αρθρου

Το μίσθωμα καταβάλλεται στις συμφωνημένες ή στις συνηθισμένες προθεσμίες. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες προθεσμίες, καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης και, αν συμφωνήθηκε καταβολή σε μικρότερα διαστήματα, κατά τη λήξη τους.


Αρθρο: 596

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ)

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από το μίσθωμα, αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο από λόγους που αφορούν τον ίδιο. Εχει δικαίωμα όμως να αφαιρέσει από το μίσθωμα καθετί που ωφελήθηκε ο εκμισθωτής χρησιμοποιώντας το μίσθιο με άλλο τρόπο.


Αρθρο: 597

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ)

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Κείμενο Αρθρου

Αν ο μισθωτής καθυστερεί το μίσθωμα ολικά ή μερικά, ο εκμισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, αν πρόκειται για μίσθωση που η διάρκειά της συμφωνήθηκε για ένα χρόνο ή περισσότερο, και πριν από δέκα ημέρες στις άλλες μισθώσεις. Δεν αποκλείεται αξίωση του εκμισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας της πρόωρης λύσης της μίσθωσης.

Η καταγγελία μένει χωρίς αποτέλεσμα αν ο μισθωτής πριν περάσει η προθεσμία αυτή καταβάλλει το καθυστερούμενο μίσθωμα μαζί με τα τυχόν έξοδα της καταγγελίας.


Αρθρο: 598

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ)

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΑΚΥΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Κείμενο Αρθρου

Είναι άκυρη κάθε συμφωνία με την οποία συντομεύονται οι προθεσμίες του προηγούμενου άρθρου ή λύνεται αυτόματα η μίσθωση ή παρέχεται τέτοιο δικαίωμα στον εκμισθωτή μόλις ο μισθωτής γίνει υπερήμερος ως προς την πληρωμή του μισθώματος.


Αρθρο: 599

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόδοση του μισθίου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής κατά τη λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του μισθίου σε τρίτον, ο εκμισθωτής μπορεί κατά τη λήξη της μίσθωσης να απαιτήσει το μίσθιο και από τον υπομισθωτή ή από εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε η χρήση.


Αρθρο: 600

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΙΑ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑ

Κείμενο Αρθρου

Αν το μίσθιο ήταν ασφαλισμένο και καταστράφηκε ή έπαθε βλάβη από πυρκαϊά, ο μισθωτής, εφόσον ο εκμισθωτής μπορεί να αποζημιωθεί ή αποζημιώθηκε από τον ασφαλιστή, ευθύνεται απέναντί τους μόνο αν αυτοί αποδείξουν ότι η πυρκαϊά οφείλεται σε υπαιτιότητά του.


Αρθρο: 601

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής, για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωμα του εκμισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζημία.


Αρθρο: 602

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ)

 

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Οι αξιώσεις του εκμισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας μεταβολών ή φθορών στο μίσθιο παραγράφονται ύστερα από έξι μήνες αφότου το ανέλαβε. Σε κάθε περίπτωση οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται μαζί με την αξίωση για ανάληψη του μισθίου.


Αρθρο: 603

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ)

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Οι αξιώσεις του μισθωτή για δαπάνες παραγράφονται ύστερα από έξι μήνες αφότου έληξε η μίσθωση.


Αρθρο: 604

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΣΤΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ενέχυρο στα εισκομισθέντα.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Κείμενο Αρθρου

Για καθυστερούμενα μισθώματα ο εκμισθωτής ακινήτου έχει νόμιμο ενέχυρο στα κινητά του μισθωτή ή του συζύγου και των τέκνων που συνοικούν μαζί του και που αυτοί έφεραν στο μίσθιο, εφόσον δεν είναι από τα ακατάσχετα.

Το ενέχυρο εκτείνεται και στα πράγματα που έφεραν στο μίσθιο ο υπομισθωτής ή ο σύζυγος και τα τέκνα που συνοικούν μαζί του, αλλά μόνο έως το ποσό των μισθωμάτων που αυτός οφείλει στον υπεκμισθωτή. Το ενέχυρο ασφαλίζει τα καθυστερούμενα μισθώματα των δύο ετών πριν από την κατάσχεση των πραγμάτων.


Αρθρο: 605

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΣΤΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ

Κείμενο Αρθρου

Δικαιώματα τρίτων στα εισκομισθέντα δεν παραβλάπτονται από το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή, ακόμη και αν αυτός θεωρούσε καλόπιστα ότι αυτά ανήκουν στο μισθωτή.


Αρθρο: 606

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΣΤΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Κείμενο Αρθρου

Αν τα εισκομισθέντα απομακρύνθηκαν από το μίσθιο και μεταφέρθηκαν αλλού, το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή υπάρχει μόνο εφόσον αυτός, μέσα σε ένα μήνα αφότου πληροφορήθηκε την απομάκρυνσή τους, τα κατέσχε αναγκαστικώς ή εκτέλεσε απόφαση που διατάζει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύησή τους.


Αρθρο: 607

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΣΤΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κείμενο Αρθρου

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να απαλλάξει από το νόμιμο ενέχυρο όλα ή μερικά από τα εισκομισθέντα παρέχοντας ασφάλεια έως την αξία των πραγμάτων που απαλλάσσονται.


Αρθρο: 608

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Λήξη της μίσθωσης ορισμένου χρόνου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Η μίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λήγει μόλις περάσει αυτός ο χρόνος, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο.

Η μίσθωση αόριστης διάρκειας λήγει με καταγγελία του καθενός από τους συμβαλλομένους.


Αρθρο: 609

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Λήξη σε περίπτωση αόριστης διάρκειας.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Στη μίσθωση με αόριστη διάρκεια η καταγγελία του προηγούμενου άρθρου, εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, γίνεται: Αν πρόκειται για μίσθωμα κινητού ή ακινήτου που έχει οριστεί με την ημέρα πριν από μια τουλάχιστον ημέρα. Αν πρόκειται για μίσθωμα κινητού πράγματος που έχει οριστεί κατά εβδομάδα ή κατά μακρότερα διαστήματα, τουλάχιστον πριν από τρεις ημέρες. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά εβδομάδα, τουλάχιστον πριν από πέντε ημέρες και ισχύει για το τέλος της εβδομάδας. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από δεκαπέντε ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μηνός. Αν πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει οριστεί κατά διαστήματα μακρότερα από ένα μήνα, τουλάχιστον πριν από τρεις μήνες και ισχύει για το τέλος του Μαρτίου ή του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου ή του Δεκεμβρίου κάθε έτους.


Αρθρο: 610

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ

Σχόλια
** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131/6.6.2005), οι διατάξεις του πδ 34/1995 ["κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών μισθώσεων (Α΄ 30), βλ. οικεία σχόλια] όπως επίσης και το π α ρ ό ν άρθρο, δ ε ν εφαρμόζονται για τις μισθώσεις, υπομισθώσεις, συμβάσεις παραχώρησης χρήσης ή λοιπών δικαιωμάτων επί Ολυμπιακών συγκροτημάτων, υποδομών ή τμημάτων αυτών. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις λοιπές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Κείμενο Αρθρου

** Στη μίσθωση που συνομολογήθηκε για χρόνο μακρότερο από μια τριακονταετία ή για όλη τη ζωή του εκμισθωτή ή του μισθωτή κάθε συμβαλλόμενος μπορεί, όταν περάσουν τριάντα χρόνια, να λύσει τη μίσθωση με καταγγελία, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μίσθωση αόριστης διάρκειας.


Αρθρο: 611

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Σιωπηρή αναμίσθωση.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ

Κείμενο Αρθρου

Η μίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν μετά την παρέλευση του χρόνου που συμφωνήθηκε ο μισθωτής εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το μίσθιο και ο εκμισθωτής το γνωρίζει και δεν εναντιώνεται.


Αρθρο: 612

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Θάνατος του μισθωτή

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 5 του Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

Κείμενο Αρθρου

"Οταν αποβιώσει ο μισθωτής, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα να

καταγγείλουν τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται τουλάχιστον πριν από

τρεις μήνες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα.

Στην περίπτωση, όπου το μίσθιο χρησίμευε, όσο ζούσε ο μισθωτής, ως

οικογενειακή στέγη με την έννοια του άρθρου 1393 και ζει κατά το χρόνο

του θανάτου του ο σύζυγός του, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από τη

μίσθωση περιέρχονται αποκλειστικά σ' αυτόν, ο οποίος δικαιούται όμως,

τηρώντας την προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, να καταγγείλει

οποτεδήποτε τη μίσθωση".


Αρθρο: 612Α

Ημ/νία: 18.02.1983

Ημ/νία Ισχύος: 18.02.1983

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ

 

Τίτλος Αρθρου
Οικογενειακή στέγη

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε από 18.02.1983 με το άρθρο 6 Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25).

Κείμενο Αρθρου

"Στην περίπτωση όπου το μίσθιο χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη και η

χρήση αυτή έχει γνωστοποιηθεί στον εκμισθωτή, η καταγγελία της

μίσθωσης, στην οποία αυτός προβαίνει, είναι άκυρη, εφόσον δεν την

κοινοποιεί και στο σύζυγο του μισθωτή, τηρώντας την ίδια προθεσμία που

τυχόν απαιτείται για την καταγγελία".


Αρθρο: 613

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Μισθώσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που μετατίθενται σε άλλο τόπο μπορούν, αφότου μετατεθούν, να καταγγείλουν τη μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μίσθωση αόριστης δάρκειας.


Αρθρο: 614

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκποίηση του μισθίου.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Στη μίσθωση ακινήτου που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, αν ο εκμισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα του μισθίου ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει στο μισθωτή τη χρήση, ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της μίσθωσης, εκτός αν έγινε αντίθετη συμφωνία στο μισθωτήριο έγγραφο. Αν το εμπράγματο δικαίωμα που παραχώρησε ο εκμισθωτής στον τρίτο δεν αποκλείει στο μισθωτή τη χρήση, ο τρίτος έχει υποχρέωση να μην την παρεμποδίσει.


Αρθρο: 615

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΟΥ ΚΤΗΤΟΡΑ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΤΟΡΑ

Κείμενο Αρθρου

Στη μίσθωση ακινήτου που δεν αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

ή που περιέχει τον όρο, ότι σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου ή

παραχώρησης εμπράγματου δικαιώματος που αποκλείει τη χρήση του μισθωτή

ο νέος κτήτορας θα έχει δικαίωμα να αποβάλει το μισθωτή, ο νέος κτήτορας

μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση πριν από ένα μήνα, αν η μίσθωση έχει

διάρκεια έως ένα έτος και πριν από δύο μήνες, αν έχει διάρκεια μακρότερη

από ένα έτος.

Σε περίπτωση που ο νέος κτήτορας καταγγείλει τη μίσθωση, διατηρούνται

ακέραια τα δικαιώματα του μισθωτή απέναντι στον εκμισθωτή για

αποζημίωση.


Αρθρο: 616

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Οι προκαταβολές μισθωμάτων, που έγιναν στον εκμισθωτή που εκποίησε ή οι εκχωρήσεις μισθωμάτων, που έγιναν από αυτόν, καθώς και οι κατασχέσεις μισθωμάτων, που έγιναν από δανειστές του, είναι ανίσχυρες απέναντι στο νέο κτήτορα για μισθώματα πέρα από τρεις μήνες, που αρχίζουν από τότε που αυτός γνωστοποίησε στο μισθωτή την εκποίηση.


Αρθρο: 617

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

 

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Αν το μίσθιο ακίνητο είναι ενυπόθηκο, οι προκαταβολές μισθωμάτων προς τον κύριο του ακινήτου, οι εκχωρήσεις μισθωμάτων που έγιναν απ' αυτόν καθώς και οι κατασχέσεις μισθωμάτων που έγιναν από δανειστές του είναι ανίσχυρες απέναντι στους ενυπόθηκους δανειστές για μισθώματα πέρα από τρεις μήνες αφότου κατασχέθηκε το μίσθιο.


Αρθρο: 618

Ημ/νία: 23.02.1946

Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

 

Τίτλος Αρθρου
Μισθώσεις που πρέπει να μεταγράφονται.

Λήμματα
ΕΝΟΧΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡΕΝΝΕΑΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Η μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό μεταγραφεί.