Μέλος του Διεθνούς Ένωσης Ενοικιαστών


                      Νέα παράταση στην απαγόρευση κατασχέσεων και εξώσεων

           Με κοινή υπουργική απόφαση των υπηρεσιακών Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 η αναστολή των κατασχέσεων και εξώσεων για οποιοδήποτε λόγο

      Ειδικότερα  παρατείνεται εκ νέου και μέχρι 31 Οκτωβρίου, η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21.7.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία είχε ανασταλεί μεταξύ άλλων και  κάθε  πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων εξώσεων και προσωπικών κρατήσεων΄.    Κατά συνέπεια μέχρι την 31/10/2015 δεν μπορεί να γίνει καμία έξωση και καμία κατάσχεση έστω και αν έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί  αντίστοιχες αποφάσεις.

     Διευκρινίζεται ότι με την ως άνω υπουργική απόφαση δεν αναστέλλονται  και οι σχετικές προθεσμίες ενδίκων μέσων κατά τυχόν αποφάσεων η άλλων εγγράφων που έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί  και επομένως  για οποιαδήποτε κοινοποίηση λάβει χώρα κατά το διάστημα της αναστολής σχέση έχουσα με έξωση η οφειλή  θα πρέπει οι ενοικιαστές να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες εντός των νομίμων προθεσμιών [π.χ ανακοπή κ.λ.π]